38++ Cách đọc Giá Trị điện Trở 4 Vạch Màu Download

Posted on

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Cách đọc điện trở 4 vạch màu. Đầu tiên ta đọc điện trở 4 vạch màu ở phía trên nó có giá trị màu lần lượt là. Là Giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở – Vạch màu số 03. Vạch màu thứ 4. Điện trở 4 vạch màu. Vạch màu số 1. Vạch màu thứ ba. Là hệ số mũ của 10 và dùng để nhân với giá trị điện trở ở vạch màu 1 và 2. Vòng số 5 là vòng cuối cùng là vòng ghi sai số trở 5 vòng mầu thì mầu sai số có nhiều mầu do đó gây khó khăn cho ta khi xác định đâu là vòng cuối cùng tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa. Tuân theo cách đọc giá trị điện trở như trên chúng ta sẽ làm ví dụ trên hình vẽ. Vạch màu thứ ba.

Tính toán giá trị điện trở. – Vạch màu số 01. Khi đọc chỉ số của. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Điện trở 4 vạch màu. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu – Đối với điện trở 5 vạch màu. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Vạch màu thứ hai. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở. Chỉ giá trị sai số của điện trở. Vạch màu thứ ba. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở Vạch màu thứ hai. 5 Của 220 là 220×5100 11 Ohm sai số từ 220-11 209 Ohm và 22011 213 Ohm.

Cach đọc Gia Trị điện Trở Thường Qua Ma Mau Kỹ Thuật Ly Thu

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Vạch này có giá trị chỉ hàng trăm trong điện trở.

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu. Loại điện trở 4 vạch màu và 5 vạch màu được chỉ ra trên hình vẽ. Là vòng cuối cùng luôn luôn có màu vàng nhũ hoặc màu bạc đặc trưng. Đối với các điện trở có giá trị được định nghĩa theo vạch màu thì chúng ta có 3 loại điện trở.

Là hàng đơn vị. Tương ứng với con số hàng đơn vị. Có một cách mà thợ điện tử trong ngành có thể dễ dàng hiểu được giá trị của điện trở đó chính là cách đọc điện trở bằng vạch màu Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc điện trở 4 vạch màu 5 vạch màu hay 6 vạch màu.

Vạch thứ 4. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở. ĐIỆN TRỞ CÓ 4 VÒNG MÀU Điện trở thường Giá trị điện trở Vòng 1 Vòng 2 10 vòng 3 Vòng số 1.

Vạch màu thứ nhất. Vạch màu thứ 4. Giá trị điện trở vạch 1 vạch 2 x 10 mũ vạch 3 Điện trở 4 vạch màu.

Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Vạch màu thứ nhất. Vạch màu số 3.

Cách đọc điện trở 4 vạch màu. Vạch màu thứ nhất. Đối với điện trở 4 vạch màu.

Vạch màu thứ hai. Là giá trị sai số của điện trở. đỏtímcamnhũ vàng và chúng cho ta các giá trị tương ứng với thứ tự màu đó lần lượt là 2735.

R 45 102 Ω 45 KΩ. Vạch màu thứ ba. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.

Vạch màu thứ hai. Vạch màu thứ nhất. Vạch màu thứ 4.

Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Trên thang điện trở có các vạch màu lần lượt như sau. Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Mà điện trở của chúng ta là 220 do vậy giá trị sai số của chúng ta sẽ thu được trong 2 khoảng trên và dưới 220 Ohm. Vạch màu thứ ba.

Đối với điện trở 5 vạch màu. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở. Cách đọc điện trở 4 vòng màu Cách điện trở 4 vạch màu.

Tương tự với cách đọc của điện trở 4 vạch màu ta sẽ có quy ước như sau. Cách đọc điện trở theo vạch màu. Vạch màu thứ nhất.

Vạch màu thứ ba. Điện trở ở vị trí bên trái có giá trị được tính như sau. Là Giá trị sai số.

Tương tự với cách đọc của điện trở 4 vạch màu ta sẽ có quy ước như sau. Sai số điện trở. Số trị điện trở tương ứng qua bảng mã màu.

Đối với các điện trở có giá trị được định nghĩa theo vạch màu thì chúng ta có 3 loại điện trở. Vạch màu thứ nhất. Vạch này có giá trị chỉ hàng trăm trong điện trở.

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 sau đó nhân với giá trị điện trở. Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Thực tế với những người nào mới bắt đầu tìm hiểu thì cách đọc màu điện trở sẽ khá khó khăn vì không thể nhớ được từng màu sẽ tương ứng với giá trị nào. Vạch màu thứ hai. Ví dụ 2.

Cách đọc trị số điện trở 3 4 5 vạch màu. Điện trở 5 vạch màu. Điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu.

Vạch màu thứ hai. Vạch màu thứ nhất. Vàng tím cam nhũ vàng 47 x 103 47000Ω 47kΩ.

Là Hệ số nhân với giá trị số mũ – Vạch màu số 04. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu.

Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Vạch màu số 4. Cách đọc trị số điện trở 5 vòng vạch mầu.

Vạch màu thứ hai. Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba.

Vạch thứ 3. Cách đọc điện trở 4 vạch màu.

Ví dụ 1. Chỉ con số hàng chục. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.

Màu vàng tương ứng với 4 xanh lục tương ứng với 5 và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Là số mũ của 10. Vòng thứ tư là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc khi đọc ta bỏ qua trị số của vòng này.

Vạch màu số 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi. Thêm ví dụ khác như ở hình bên dưới.

Là Giá trị hàng chục trong giá trị điện trở – Vạch màu số 02. Vạch màu thứ nhất. Trên thang điện trở như hình có các vạch màu lần lượt là vàng tím đen hoàng kim ứng với các số 4 7 0.

Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở. Vạch màu thứ hai. Vạch này có chức năng chỉ giá trị hàng chục trong điện trở.

Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở. Biểu thị mức độ sai số chỉ có 2 mầu là nhũ vàng hoặc nhũ bạc. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.

Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu. Biểu thị mức độ sai số chỉ có 2 mầu là nhũ vàng hoặc nhũ bạc. Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở. Vạch này có chức năng chỉ giá trị hàng chục trong điện trở. Vạch màu thứ hai. Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở. Trên thang điện trở như hình có các vạch màu lần lượt là vàng tím đen hoàng kim ứng với các số 4 7 0. Vạch màu thứ nhất. Là Giá trị hàng chục trong giá trị điện trở – Vạch màu số 02. Thêm ví dụ khác như ở hình bên dưới. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi. Vạch màu số 2.

Vòng thứ tư là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc khi đọc ta bỏ qua trị số của vòng này. Là số mũ của 10. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Màu vàng tương ứng với 4 xanh lục tương ứng với 5 và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở. Chỉ con số hàng chục. Ví dụ 1. Cách đọc điện trở 4 vạch màu. Vạch thứ 3. Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba. Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở.

Hướng Dẫn Cach đọc điện Trở Theo Vạch Mau

Cach đọc điện Trở Cong Suất Ban May Nước Nong Banmaynuocnong

Cach đọc Trị Số điện Trở 4 Vạch Mau 5 Vạch Mau điện Trở Dan điện Trở Cong Suất

Cach đọc điện Trở đơn Giản Chinh Xac Nhất

Cach đọc Gia Trị điện Trở Va Cach đọc Vong Mau điện Trở Phukienmattroi

điện Trở La Gi Y Nghĩa Va Cach đọc Cach Sử Dụng

đọc Gia Trị điện Trở Qua Ma Mau Dan Chơi điện

Huỳnh Ngọc Lam Hướng Dẫn đọc Gia Trị điện Trở

Chuyen Trang Thực Hanh điện Tử Sửa Chữa điện Tử Gia Dụng Tự Học điện Tử Cach đọc Cac Gia Trị Tren điện Trở Theo Vạch Mau

điện Trở La Gi Cach đọc điện Trở Theo Vạch Mau

Cach đọc Gia Trị điện Trở Thường Qua Ma Mau Kỹ Thuật Ly Thu

1

Bảng Mau điện Trở Hướng Dẫn Cach đọc Gia Trị điện Trở

Hướng Dẫn Chi Tiết Cach đọc Gia Trị điện Trở Sieu Thị Online

Cach đọc Chỉ Số điện Trở đung Nhất Bạn Nen Biết

điện Trở Va Cach đọc Gia Trị điện Trở Cơ Bản Gianghm

Cach đọc điện Trở Hướng Dẫn đọc Gia Trị điện Trở Youtube

3 Cach đọc Gia Trị điện Trở Chinh Xac 100 Cho Người Mới Học

Cach đọc Gia Trị điện Trở Va Cach đọc Vong Mau điện Trở Phukienmattroi

Vạch màu thứ hai. Cách đọc trị số điện trở 5 vòng vạch mầu. Vạch màu số 4. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở. Là Hệ số nhân với giá trị số mũ – Vạch màu số 04. Vàng tím cam nhũ vàng 47 x 103 47000Ω 47kΩ. Vạch màu thứ nhất. Vạch màu thứ hai. Điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu. Điện trở 5 vạch màu. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu.

Cách đọc trị số điện trở 3 4 5 vạch màu. Ví dụ 2. Vạch màu thứ hai. Thực tế với những người nào mới bắt đầu tìm hiểu thì cách đọc màu điện trở sẽ khá khó khăn vì không thể nhớ được từng màu sẽ tương ứng với giá trị nào. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu Chỉ giá trị sai số của điện trở. Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 sau đó nhân với giá trị điện trở. Cách đọc giá trị điện trở 4 vạch màu. Vạch này có giá trị chỉ hàng trăm trong điện trở. Vạch màu thứ nhất. Đối với các điện trở có giá trị được định nghĩa theo vạch màu thì chúng ta có 3 loại điện trở. Số trị điện trở tương ứng qua bảng mã màu. Sai số điện trở. Tương tự với cách đọc của điện trở 4 vạch màu ta sẽ có quy ước như sau.